l'attesal’attesa

1996 acrilico su tela

JESSI FEMINA 111998

Jessi femina, un sanglut

fra al tic e al tac

un sanglut da lunis

e spietȃ fruts

spietȃ l’on.

E tindi chel atim

fra al tic e al tac dal timp

par jessi e fâ.

Ma no eri nassuda par spietâ

che cualchidun fedi par me e

……..femina, femina, stâ atenta

di no fâ massa!

Se no, femina no tu sês!

Se no tu restis sola!

E tu sola no tu ulis stâ!

Cussì, no stâ dismenteâ

al timp dal tic e al tac!

Chel infinît

spassi che l’è tô

no stâ rinunsiâ!

 

Ma malafemina

se no tu sâs spietâ

se tu fasis mâl stâ

chel on chel frut chei fruts

che a’nd àn bisugna di tè,

se nò se isa al tô amôr?

Rinuncia rinuncia polsa rinuncia, no stâ pensâ tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac

 

zen 99

Jô cjapi chel tic tac

e lu slungj lu cjapi pal cuel

lu foi vibrâ vi fasarai sintî

trop chel pol durâ

un spassi fra al tic e un tac.

Pin It on Pinterest