• – 

  Tu e jo

  Di te disin alc e sé di te cjacarin ducj di te che no tu orevis plui scrivi come me Di te andai vût un don sflorît intuna lagrima, di alc di piardût sensa velu cognossût che intal odôr e tal sunsûr dai vons.Chê sera, invulussada intun ninsuli che al someava a un sudari leievi i toi viars in furlan e ju sintivi cricâ dentri di me come un gnôf mont , sensa timp.Ai imparât a ricognossi lis peraulis che navigavin in me ta l’oscuretât. Lis ài impiradis come corais preziosis suntun lunc fîl di arint, lusint. Son lis peraulis da memoria e da ereditât son lis peraulis dal sunsûr da frutetât dal me jessi e dal me avignì.Dut ài cjatât e tornât a piardi fûr che chel, che sensa orê tu mi às dât tal tô « testament » -difint conserva prea –

 •  –

  Tu e nô

  Se disaresitu di se banda staressitu, tu bastian contrari par vocasion. Tu che i toi vôi cjalavin fûr par fûr, disledrosavin come una vuarsina la crosta sglissiosa dai timps. Tu che ti àn ripudiât che ti àn fàt martar che ti àn fat eroe. Tu che tu cjaminavis simpri un pas plui in là cussì indevant di brusati simpri. Tu che tu cjalavis tal spieli narcîs e tu vevis al coragjio di vioditi e di viodi. Se disaressitu cumò a viodinus cussì peâts mans e pis bocja e vôi a nasâ la spussa di brusât. Nô simpri plui benestans nô simpri plui plens di vueit no simpri plui compains ma no tal sens che tu disevis tu, simpri plui uguai a alc altri. No vin nancja plui la nestra lenga muarta su la bocja di dintus di fruts che fevelin Taliano. Je vera, no son plui barats su chistis tiaris, cumò cressin i rovi dulà imberdeasi e piardisi. Piardûs. Ma alleluja, pos dài, pol jessi, se si mûr tornâ a nassi. Se chist al è l’unviar di un popul, rivarà la viarta.
 •  –

  Fontana di aga dal tô pais

  Aga clara nàs al luzôr di viarta Aga dolsa sint l’amôr donzel Aga frescja to memoria e zoventût Aga rustica tu sês viola e aunâr “ca si spieglin ta l’azûr fun da l’aga dal tô cûr avâr”Fontana di aga dal tô paîs che je stada amara e dolsa che je stada mari e pari amôr e patiment.Fontana che sgorgola e bussa i lavris di aur fontana di ricuars che pesin su lis ruis da tô piel di vecjo.Cour amareos Cour che nol ûl piardi

  Epur la tô pena di font secjada clara e scura ancjamò fâs nassi, nudris sot tiara lis lidrîs di sé che o sìn!

Lussia di Uanis otobre 2001

 

Tu e jo

Di te disin alc e sé
di te cjacarin ducj
di te che no tu orevis
plui scrivi come me
Di te andai vût un don
sflorît intuna lagrima,
di alc di piardût
sensa velu cognossût che
intal odôr e tal sunsûr dai vons.

Chê sera,
invulussada intun ninsuli
che al someava a un sudari
leievi i toi viars in furlan
e ju sintivi cricâ dentri di me
come un gnôf mont , sensa timp.

Ai imparât a ricognossi lis peraulis
che navigavin in me ta l’oscuretât.
Lis ài impiradis come corais preziosis
suntun lunc fîl di arint, lusint.
Son lis peraulis da memoria e da ereditât
son lis peraulis dal sunsûr da frutetât
dal me jessi e dal me avignì.

Dut ài cjatât e tornât a piardi
fûr che chel, che sensa orê
tu mi às dât tal tô   « testament »
-difint conserva prea –

Tu e nô

Se disaresitu
di se banda staressitu,
tu bastian contrari par vocasion.
Tu che i toi vôi cjalavin
fûr par fûr, disledrosavin
come una vuarsina
la crosta sglissiosa dai timps.
Tu che ti àn ripudiât
che ti àn fàt martar
che ti àn fat eroe.
Tu che tu cjaminavis
simpri un pas plui in là
cussì indevant di brusati simpri.
Tu che tu cjalavis tal spieli narcîs
e tu vevis al coragjio di vioditi e di viodi.
Se disaressitu cumò
a viodinus cussì peâts
mans e pis bocja e vôi
a nasâ la spussa di brusât.
Nô simpri plui benestans
nô simpri plui plens di vueit
no simpri plui compains
ma no tal sens che tu disevis tu,
simpri plui uguai a alc altri.
No vin nancja plui la nestra lenga
muarta
su la bocja di dintus di fruts
che fevelin Taliano.
Je vera, no son plui barats
su chistis tiaris, cumò cressin i rovi
dulà imberdeasi e piardisi.
Piardûs.
Ma alleluja, pos dài, pol jessi,
se si mûr tornâ a nassi.
Se chist al è l’unviar di un popul,
rivarà la viarta.

Fontana di aga dal to paîs

Aga clara nàs al luzôr di viarta
Aga dolsa sint l’amôr donzel
Aga frescja to memoria e zoventût
Aga rustica tu sês viola e aunâr
“ca si spieglin ta l’azûr fun da l’aga dal tô cûr avâr”

Fontana di aga dal tô paîs
che je stada amara e dolsa
che je stada mari e pari
amôr e patiment.

Fontana che sgorgola
e bussa i lavris di aur
fontana di ricuars
che pesin su lis ruis
da tô piel di vecjo.

Cour amareos
Cour che nol ûl piardi

Epur la tô pena di font secjada
clara e scura
ancjamò fâs nassi, nudris
sot tiara
lis lidrîs
di sé che o sìn!

Lussia di Uanis otobre 2001

Pin It on Pinterest